Bài giảng Sư Minh Tâm

Ngũ Ấm Diêu Tâm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Thường Kiến – Chân Kiến (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Ma Thức Ấm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Chân Tâm Diêu Tâm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Ma Hành Ấm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Ngũ Ấm Diệu Tâm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Ma Tưởng Ấm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Cõi Vô Sắc Giới (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Kiến Tính Diệu Minh (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Đồng Tử Thiện Nghiêm – Duy Ma Cật

Ma Tưởng Ấm – Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Chân Tâm Diệu Tâm – KInh Thủ Lăng Nghiêm

Nỗi Lòng Ngài Anan – Kinh Thủ Lăng Nghiem
2011-10-11 Noi long ngai Anan Kinh Thu Lang Nghiem

Hoá Thành Chân Giả – Kinh Pháp Hoa